SZZk: nová akreditace

Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

Státní závěrečná bakalářská zkouška je zahájena obhajobou bakalářské práce. Posléze student přistoupí k teoretické a praktické části zkoušky:

SZZK je zahájena obhajobou bakalářské práce. Poté student přistoupí ke zkoušce z následujících oblastí:

I. Historie, teorie a praxe divadla

II. Kulturní dramaturgie a organizace

III. Prezentace a animace umění a kultury

Student u zkoušky předloží seznam nejméně 30 zhlédnutých inscenací, záznamů divadelních inscenací nebo přečtených dramatických textů. Z tohoto seznamu komise vybere jeden titul (s přihlédnutím k volbě otázek), který student podrobí analýze.

SZZK je zakončena prezentací a obhajobou realizovaného tvůrčího projektu.


Znalosti ověřované v rámci SZZK se vážou k následujícím předmětům ZT a PZ:

I.  Historie, teorie a praxe divadla (25 otázek)
 1. Divadlo v kontextu západní kultury: antika, středověk.
 2. Divadlo v kontextu západní kultury: renesance, baroko.
 3. Divadlo v kontextu západní kultury: klasicismus a osvícenství, romantismus.
 4. Divadlo v kontextu západní kultury: realismus, naturalismus, modernismus.
 5. Divadlo v české kultuře: počátky, středověk.
 6. Divadlo v české kultuře: renesance, baroko.
 7. České národní obrození, cesta od myšlenky národního divadla k budově Národního divadla.
 8. Josef Kajetán Tyl, české romantické divadlo.
 9. Divadlo v české kultuře: realismus, naturalismus a symbolismus.
 10. Proměny divadla a dramatu ve světě i u nás v letech 1918-1945.
 11. Evropské divadelní reformy 1. pol. 20. století versus česká meziválečná divadelní avantgarda.
 12. "Druhá divadelní reforma" a její představitelé (soubory a osobnosti).
 13. Proměny světového dramatu po roce 1945 až do současnosti.
 14. Vývoj českého divadla a dramatu po roce 1945 (soubory a osobnosti).
 15. Pojem divadlo a jeho proměny. Základní předpoklady vzniku a existence divadla, jeho umělecká specifičnost. Čas a prostor v divadle a v dramatu. Divadelní složky. Divadelní artefakt.
 16. Divadelní text - vlastnosti a specifičnost. Pojem drama. Stavba dramatu. Divadelní druhy, žánry dramatu. Proměny a vývoj dramatu v kontextu dějin divadla.
 17. Dvojí tradice evropské činohry. Myšlení o divadle (významní představitelé divadelní teorie s přímým dopadem na praxi).
 18. Kulturní a kreativní průmysly.
 19. Podstata estetického myšlení a jeho projevy.
 20. Divadelní dramaturgie v kontextu evropské kultury.
 21. Dramaturg v současné divadelní kultuře.
 22. Práce divadelního dramaturga v repertoárovém divadle.
 23. Proces vzniku divadelní inscenace.
 24. Dramatická výchova: historické kontexty vzniku oboru, cíle, osobnosti a literatura. Asociace dramacenter ČR. Komunitní centra.
 25. Metody a techniky dramatické výchovy. Prezentace přípravy (popř. i realizace) vlastní lekce dramatické výchovy.

II. Kulturní dramaturgie a organizace (20 otázek)

 1. Režie jako řemeslo (základní principy mizanscénování, dramatická situace).
 2. Dramaturgicko-režijní koncepce a její realizace.
 3. Strategické plánování a jeho využití při realizaci kulturních projektů.
 4. Projektové řízení (využití principů projektového řízení při realizaci kulturní akce/kulturních projektů).
 5. Proces vzniku a realizace kulturních projektů (produkční cyklus různých typů kulturních projektů).
 6. Finanční zajištění projektu (formy financování projektu, grantová politika atp.), možnosti a formy propagace kulturní akce.
 7. Co je podstatou divadelního prostoru? Popište podobu a princip divadelního prostoru jednotlivých vývojových etap od antiky po baroko (včetně používaných označení). Představte libovolný alternativní divadelní prostor z historie divadla či takový, se kterým jste se v nedávné době setkali (včetně názvu inscenace, jména režiséra, místa a času uvedení).
 8. Popište představení inscenace, které jste v nedávné době navštívili. Čím je aktuální? Popište charakter ústřední postavy. O co jí jde? Které dramatické situace jsou podle vás klíčové a proč? Jakým způsobem herci vytvářejí své postavy? Který moment představení byl pro vás nejpůsobivější a proč? Ve kterém momentu ze závěru inscenace se završuje (či má završovat) divákovo vnímání, z něhož pramení závěrečná katarze?
 9. Marketingový mix v kulturních organizacích.
 10. Fundraising, jeho hlavní zásady a strategie.
 11. Možné zdroje financování kulturních projektů.
 12. Zpracování grantových žádostí.
 13. Týmová práce: umění budování týmu a proces řešení problému týmovou prací, profesionální etika.
 14. Prezentace připraveného (fiktivního) kulturního či uměleckého projektu.
 15. Typologie festivalů. Historie festivalového podnikání v České republice.
 16. Základní pojmy související s festivalem.
 17. Dramaturgie festivalu.
 18. Tým festivalu, stanovení jednotlivých cílů a úkolů, plánování.
 19. Festivalový dramaturg, kulturní dramaturg.
 20.  Prostor - výběr na základě dramaturgie festivalu (divadlo, kinosály, kulturní domy, site specific prostory atd.; technické požadavky hostujících souborů).

III. Prezentace a animace umění a kultury (20 otázek)

 1. Herecká průprava založená na vnější a vnitřní technice (divadlo versus "animační" prostor).
 2. Vytváření jevištní postavy versus animační etuda (práce s textem, uložení textu do paměti, dialogičnost a partnerská souhra, temporytmus hereckého projevu, chůze).
 3. Cíle a podoby uměleckého vzdělávání, práce s publikem u nás a v zahraničí. Český vzdělávací rámec: doporučená literatura, vzdělávací a propagační akce, instituce a organizace zabývající se realizací uměleckého vzdělávání.
 4. Divadelní lektorství: existující a možné podoby praxe, problematika cílových skupin, možnosti finančního a materiálního zajištění. Kulturní aktivity knihoven, muzeí a galerií a dalších.
 5. Prezentace připravené (popř. i realizované) koncepce (akce/aktivity) v rámci uměleckého vzdělávání konkrétní umělecké/kulturní instituce. Profil lektora uměleckého vzdělávání: schopnosti, dovednosti, znalosti. Možná úskalí a jak jim předcházet, jak je řešit.
 6. Scéna a scénologie, obraz a vyobrazení, symboličnost v umění a symboličnost v reklamě. Proč lze označit dnešní dobu za dobu všeobecné scénovanosti? Proč je scénování důležité a jaké jsou jeho nepříznivé důsledky?
 7. Vnitřně-hmatové vnímání. Prožitek a zážitek. Jakým způsobem přispívají prozodické kvality dramatického textu k vytváření prostoru a diváckého prožitku? Srovnejte japonský (potažmo východní) a západní způsob pohledu na vytváření energie potřebné k vytváření prožitku.
 8. Mediální systém v ČR (veřejnoprávní, komerční a dezinformační média).
 9. Lidské zdroje ve zpravodajství, fungování redakce.
 10. Co je a co není kulturní publicistika? Vztah umění a kritiky. Funkce a role kulturní publicistiky a její žánry.
 11. Mediální prostor pro kulturní publicistiku v České republice a jeho osobnosti (tištěná média, internet, rozhlas a televize).
 12. Návrh komunikační strategie multižánrového kulturního festivalu.
 13. Psaní jako fenomén (terapeutické funkce psaní, sebevyjádření, schopnost komunikovat vlastní prožitky, psaní jako apel i jako realizace estetické funkce).
 14. Podoby psaní - lyrické bezčasí, epika jako příběh vypravěče, dramatická situace. Dialog a monolog jako dva principy komunikace.
 15. Co znamenají pojmy kultura řeči a kultivovaný projev?
 16. Komunikační sféry národního jazyka a jim odpovídající vhodné vyjadřovací prostředky.
 17. Výslovnostní a neverbální kvality jazykového projevu.
 18. Literární komunikace, její povaha a její specifika.
 19. Autor - historický autor, modelový autor, hlas promlouvající v literárním díle.
 20. Čtenář - historický čtenář, modelový čtenář, fiktivní adresát; otázka porozumění literárnímu dílu.


Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky