INFORMACE K REALIZACI ODBORNÉ PRAXE

Již během studia mají studenti možnost ověřit si své teoretické poznatky přímo v praxi - mj. i v rámci absolvování předmětů Odborná praxe I a Odborná praxe II.

Na základě vlastního zájmu nebo doporučení garanta předmětu či jiného pedagoga si student zvolí - preferenčně ze smluvní nabídky KDDP - některou z kulturních institucí regionu a svůj výběr u garanta definitivně potvrdí. V dané instituci následně absolvuje odbornou šestitýdenní praxi. Ta nemusí probíhat kontinuálně, po dohodě ji lze realizovat v jednotlivých konkrétních dnech s ohledem na efektivitu získávání zkušeností.
V rámci praxe se student zúčastní chodu instituce nejen jako pozorovatel, ale jako její aktivní článek, a bude se prakticky podílet na realizaci tvůrčího procesu (např. vznik divadelní inscenace, realizace festivalu, vedení umělecko-vzdělávacích workshopů v divadle, muzeu, knihovně apod., dramaturgická příprava či produkce rozmanitých kulturních či uměleckých projektů, praxe v médiích apod.). Student se tak seznámí se vznikem daného díla či projektu nebo fungováním dané instituce zevnitř, se snahou poznat co nejvíce jejich složek a aspektů.
Cílem praxe je seznámení s praktickým chodem kulturní či umělecké instituce, a to v rozmanitých profesních oblastech (dramaturgické, produkční, manažerské, lektorské), popř. s fungováním vybrané redakce tištěných či elektronických médií. Participace studenta nespočívá v pouhém pozorování, které je samozřejmě velmi důležité, ale i ve srovnávání a aplikaci vlastních teoretických znalostí, v ověřování poznatků získaných během studia, v jejich konfrontaci s vlastními představami a zejména v získávání nenahraditelných praktických zkušeností, které rovněž rozšíří jeho budoucí uplatnění a stanou se platnou položkou jeho profesního portfolia.

Průběh praxe
1. Student navštíví jednu z institucí (dle vlastních preferencí, ale s důrazem na jejich střídání), s nimiž má Slezská univerzita uzavřenou dohodu o praxích (portfolio bude průběžně rozšiřováno v závislosti na potřebách a okolnostech):
  • kulturní středisko či kulturní dům (např. Vodárenská věž Opava)
  • velká profesionální scéna - tzv. kamenné divadlo (např. Slezské divadlo Opava)
  • divadlo komorního typu - alternativa velkých scén (např. Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Petra Bezruče Ostrava či HaDivadlo Brno)
  • scéna zaměřená na středoškolskou mládež a její vzdělávání v oblasti "klasické dramatiky" (Divadlo D21 Praha)
2. Praxe je zahájena po konzultaci s garantem předmětu a po jeho schválení. Vedle rámcové smlouvy je podložena smlouvou o zajištění odborné praxe studentů. Student v komunikaci s garantem vybírá konkrétní uměleckou či kulturní instituci pro vlastní praktické zapojení ("na míru" svým schopnostem, včetně potřeby některé dovednosti si doplnit), konzultuje podobu konkrétního zapojení do provozu, reflektuje vlastní praktickou zkušenost (garant poskytuje zpětnou vazbu).
3. Po ukončení praxe student vytvoří sebehodnotící zprávu. Vlastní hodnocení jeho spolupráce dodá také navštívená instituce. Svou praxi a sebehodnotící zprávu student prezentuje před ostatními studenty na společném setkání vzávěru semestru ("obhajoba").
Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Všechna práva vyhrazena 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky